Michał Jeziorski - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracował jako nauczyciel szkół średnich w Żywcu od 1920 roku. W 1936 roku założyciel i pierwszy dyrektor tutejszej szkoły: Miejskiej Szkoły Przysposobienia Kupieckiego przekształconej w Miejskie Gimnazjum Handlowe. Aresztowany w 1940 r. zginął w Dachau 13 czerwca 1942 r. Był czołowym działaczem Żywiecczyzny w okresie przedwojennym: działacz TSL, organizator sekcji Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, założyciel Muzeum Ziemi Żywieckiej.


Julian Reimschussel - absolwent WSH w Krakowie. Był nauczycielem w Miejskim Gimnazjum Handlowym w latach 1936 - 1939. W okresie okupacji więzień obozów koncentracyjnych. W 1945 r. organizator i dyrektor Miejskiego Gimnazjum i Liceum Handlowego w Żywcu do 1950 r., od 1950 r. dyrektor do Liceum Ekonomicznego w Zakopanem. Wybitny działacz społeczny na terenie Żywca, znany działacz regionalny i pisarz na terenie Żywiecczyzny i Zakopanego, odznaczony odznaką "Zasłużony działacz kultury" i wieloma innymi za pracę zawodową i artystyczną.


Kazimierz Kamiński - mgr filologii polskiej i absolwent Studium Organizacji i Ekonomiki Przedsiębiorstw WSE w Krakowie. W tutejszej szkole zatrudniony od 1947 r. jako nauczyciel języka polskiego. W latach 1950 - 77 pełnił funkcję dyrektora tutejszej szkoły, od 1977 r. po przejściu na emeryturę pozostaje nauczycielem na 1/4 etatu. Długoletni opiekun organizacji młodzieżowych w szkole. Działacz ZNP. Odznaczony Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i wieloma odznaczeniami.


Jan Bajtlik - absolwent Akademii Handlowej w Krakowie. W tutejszej szkole pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w latach 1947 - 1953, następnie przeniósł się do pracy w Fabryce Śrub w Żywcu, potem do Fabryki Bispol w Bielsku-Białej w charakterze głównego księgowego. W 1972 r. wrócił do tutejszej szkoły i w latach 1977 - 1979 pełni funkcję dyrektora szkoły. Działacz turystyki w PTTK. Od 1979 r. przechodzi na emeryturę.


Hieronim Woźniak - mgr historii, absolwent WSP w Krakowie. Od roku 1955 w tutejszej szkole nauczyciel historii i przysposobienia obronnego. W latach 1975 -1979 wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej. Od 1979 r. dyrektor tutejszego Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych. Czołowy działacz i opiekun młodzieżowych organizacji: LOK, ZHP, organizator licznych imprez patriotyczno-obronnych itd. Za pracę zawodową i społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Odznaczeniem im. J. Krasickiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za zasługi dla obronności kraju, Medalem za zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Medalem za zasługi dla miasta Żywca.


Wanda Kuzak - mgr filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tutejszej szkole zatrudniona od 1976 r. jako nauczycielka języka polskiego, a następnie jako z-ca dyrektora d/s wychowawczych. Długoletnia opiekunka Samorządu Szkolnego. Pełniła funkcję dyrektora szkoły od 1987r. do 2002r.


Józef Biegun - mgr prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tutejszej szkole zatrudniony był jako nauczyciel przedmiotów prawnych, prawno-ustrojowych i ekonomicznych. Działacz ZNP. Miał za sobą 43 lata pracy zawodowej. Pełnił funkcję dyrektora szkoły od 2002r do 2008r.


Adam Zoń - mgr prawa administracyjnego, nauczyciel prawa pracy i przedsiębiorczości. Radny trzech kadencji w Radzie Powiatu Żywieckiego. 1998-2002 -  Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Komisji Edukacji. 2002-2006 - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego. 2006-2008 - Przewodniczący Komisji Edukacji, Radny VI kadencji w Radzie Miasta Żywca. 2010-2014 - członek Komisji Oświaty. W latach 2005-2008 kierownik kształcenia praktycznego. Od roku 2008 dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych.