ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM


Przedmioty punktowane:

 • Technik Ekonomista: język polski, matematyka, język angielski lub niemiecki, geografia
 • Technik Logistyk: język polski, matematyka, język angielski lub niemiecki, geografia
 • Technik Reklamy - język polski, matematyka, język angielski lub niemiecki, geografia
 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - język polski, matematyka, język angielski lub niemiecki, biologia
 • Branżowa Szkoła I Stopnia - język polski, matematyka, język angielski lub niemiecki, geografia

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
 • język polski – 0,35 pkt. za każdy uzyskany procent, 35 punktów
 • matematyka – 0,35 pkt. za każdy uzyskany procent, 35 punktów
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 0,3 pkt. za każdy uzyskany procent, 30 punktów
Zagadnienie
Punktacja szczegółowa
Punktacja maksymalna
język polski
Dopuszczający  –  2 punkty
18 punktów
Dostateczny      –  8 punktów
Dobry                 – 14 punktów
Bardzo dobry    – 17 punktów
Celujący             – 18 punktów
matematyka
jak w przypadku języka polskiego
18 punktów
pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne
jak w przypadku języka polskiego
18 punktów
drugie wybrane zajęcia edukacyjne
jak w przypadku języka polskiego
18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
7 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 roku (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów
 
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej).

3 punkty
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 roku.
100 punktów
Egzamin ósmoklasisty
100 punktów
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji                       
200 punktów

 


 Procedura odwoławcza.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1 procedury odwoławczej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora ZSEG w Żywcu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor ZSEG w Żywcu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 3 procedury odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego