Wraz ze zmianami politycznymi i gospodarczymi po 1956 roku ze zniesieniem nakazów pracy i zmianami w organizacji i strukturze szkolnictwa zawodowego w kraju, ulega przemianie i nasza szkoła. Organizacyjnie zostaje podporządkowana władzom terenowym województwa krakowskiego. Najpierw DOSZ w Krakowie i CUSZ w Warszawie, a po włączeniu szkolnictwa zawodowego w gestię Ministerstwa Oświaty - KOSZ w Krakowie, któremu będzie podlegać aż do roku 1975, tj. do zmiany struktury organizacyjnej kraju i powstania nowego województwa bielskiego.Decentralizacja zarządzania gospodarką po 1956 roku, rozbudowa lokalnych zakładów pracy, powoduje dostosowanie kierunków szkolenia do potrzeb dynamicznie rozwijającej się gospodarki regionu. Na miejsce dotychczasowej niewielkiej szkoły o jednej wąskiej specjalizacji następuje organizacja szeregu szkół i specjalizacji ściśle związanych z potrzebami Żywiecczyzny i najbliższych aglomeracji przemysłowych Bielska, Nowej Huty, Oświęcimia. Proces ten jest długotrwały i uzależniony od rozbudowy gospodarczej regionu. Zniesiono specjalności "skup i obrót artykułami rolnymi", a szkoła wraca do dawnego charakteru, podejmując specjalizację ogólno-ekonomiczną. Utworzono Technikum Ekonomiczne o cyklu nauki przedłużonym do 5 lat. Już w roku 1957 na wniosek ówczesnej dyrektorki przedsiębiorstwa MHD w Żywcu przy Technikum zostaje zorganizowana Zasadnicza Szkoła Handlowa kształcąca sprzedawców dla potrzeb przedsiębiorstwa, a obejmująca zarówno klasy młodzieżowe jak i dorosłych pracujących. Od tej chwili szkoła przybiera oficjalną nazwę Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa w Żywcu.Wychodząc naprzeciw potrzebom gastronomii rozwijającej się na naszym terenie wraz z rozbudową turystyczną powiatu poczynając od 1966 roku rozszerzono kierunki szkolenia o specjalności kelner i kucharz - zmieniając nazwę tej szkoły na Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żywcu.
W dalszym etapie dostosowania szkoły do potrzeb gospodarki regionu następuje rozbudowa szkolnictwa dla pracujących. Decyzją KOSK zostaje przy tutejszej szkole zorganizowano Wydział dla Pracujących Dorosłych, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez zakłady pracy. W następnych latach stabilizuje się Wydział dla Pracujących jako 5 - letnie Technikum o kierunkach ogólnoekonomicznych oraz 2,5 - letnie Technikum Gastronomiczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku żywienie zbiorowe. W roku 1974 dochodzi nowa faza kształcenia dorosłych - Zaoczne Średnie Studium Zawodowe o kierunku społeczno - prawnym.
Rozwijający się ruch turystyczny na naszym terenie i powstanie szeregu przedsiębiorstw turystycznych na Podbeskidziu wymagał kwalifikowanych kadr. Dlatego na wniosek Naczelnika Powiatu KOSK w Krakowie decyzją z dnia 25.07.1974 roku zlecno dyrektorowi szkoły organizację Policealnego Studium Zawodowego o specjalności obsługa ruchu turystycznego. O olbrzymim rozwoju szkoły w okresie jej podporządkowania KOSK w Krakowie niech świadczy fakt, że w chwili przejęcia jej z dniem 1.09.1957 roku przez KOSK szkoła liczyła 10 oddziałów, 2 specjalności - uczniów 390, a w chwili przekazania do KOiW w Bielsku - Białej w dniu 1.06.1975 roku ilość oddziałów wynosiła 31, specjalności 9, uczniów 1156.Zrozumiałą jest rzeczą, że tak poważny rozwój ilościowy szkoły wymagał równoległego rozwoju bazy pomieszczeniowej. Budynek otrzymany w roku 1949 po szkole podstawowej, mieszczący się przy ul. Mickiewicza 6 wymagał wielu remontów. W roku 1958 wymieniono podłogi na parkiet, na schodach i korytarzu ułożono tarasso, w latach 1960-62 zaprowadzono wodociągi i kanalizację. W związku z przygotowaniami Żywca do obchodów 700-lecia w porozumieniu z władzami lokalnymi zupełnie zmieniono otoczenie szkoły, wyburzono stare domy oddzielające szkołę od Placu Mariackiego, wyłożono trylinką wybieg włączając go do kompleksu Placu Mariackiego. Wyremontowano dach i odnowiono elewację budynku. Wszystkie te czynności podniosły estetykę szkoły, ale nie dawały zwiększenia ilości pomieszczeń koniecznych dla nowo powstających specjalności. Dopiero w latach 1970-72 przeprowadzono kapitalny remont szkoły połączony z rozbudową. Wszystkie te inwestycje polepszyły bezwzględnie warunki pracy szkoły, umożliwiły zorganizowanie stołówki, polepszyły warunki bhp i sanitarne szkoły, zwiększyły ilość pomieszczeń lekcyjnych do 11 sal, oraz ilość pomieszczeń pomocniczych, unowocześniły salę gimnastyczną, doprowadziły do wywłaszczenia terenów przy szkole i urządzenia wybiegu oraz boiska do siatkówki i koszykówki, ale nie mogły w pełni rozwiązać potrzeb powstałego 1974 roku Zespołu Szkół. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że w okresie lat 70-tych organizacja szkolnictwa zawodowego miała być dostosowana do planowanej reformy szkolnictwa. Niosła ona ograniczenie szkolnictwa zawodowego, a mianowicie szkolnictwo ekonomiczne miało obejmować 2-letnie studia, a zasadnicze 1-roczne szkoły na podbudowie średniej 10-letniej szkoły ogólnokształcącej.
W roku 1968, w czasie trwania obchodów 700 - lecia miasta Żywca, zespoły szkolne biorą udział w wielu występach na terenie miasta i w zakładach pracy. Szkoła otrzymuje "Medal za zasługi dla miasta Żywca". Sport i turystyka stanowią w tym okresie ważną dziedzinę zajęć pozalekcyjnych. Organizowane były zgodnie z wytycznymi władz szkolnych w formie zajęć lekcyjnych, zajęć przysposobienia sportowego oraz działalności SKS. Największym osiągnięciem tego okresu było zdobycie I miejsca w skali ogólnokrajowej na Olimpiadzie Centralnej Szkół Zawodowych w roku 1970 w Szklarskiej Porębie przez sztafetę narciarską w składzie Irena Butor, Anna Włoch.
W latach 70 - tych powstaje szereg nowych uregulowań prawnych mających istotny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Wprowadzony zostaje kodeks ucznia regulujący stosunki między uczniami i nauczycielem. Wprowadza się olimpiady przedmiotowe mające na celu pobudzenie aktywności uczniów uzdolnionych. Wprowadzono nową skalę ocen wraz z kryteriami i sposobem jej ustalania. Zmianie uległy regulaminy klasyfikowania i programowania, regulamin przyjmowania uczniów oraz regulamin przystępowania do egzaminu dojrzałości. W porozumieniu z zainteresowanymi zakładami pracy na początku lat 80 - tych dokonano w szkole dalszych zmian w profilu kształcenia. Zaniechano kształcenia pracowników administracyjno - biurowych w 4 - letnim Liceum Zawodowym. Prowadzono w zamian od 1985 roku kształcenie tego typu pracownika w 2 - letnim Policealnym Studium Zawodowym na podbudowie programowej Liceum Ogólnokształcącego.